شش درس ویولن یهودی منوهین

مقالات آموزشی
6198  : تعداد بازدید تاریخ ارسال مقاله: چهار شنبه 26 اسفند 1388  
 
شش درس ویولن یهودی منوهین
نگه داشتن ویولن
‏_شست دست راست را روی کف دست چپ قرار دهید.دست چپ را کاملا رها کنید. با چرخاندن دست چپ در اطراف بدن، حالتی را پیدا کنید که مچ و ساعد و بازو در یک راستا قرار بگیرند. این کار مناسب ترین مکان برای نگه داشتن دسته ی ویولن را نشان می دهد.اکنون بازوی دست چپ را بدون نیروی زیاد  در همان حالت نگه دارید. انگشتان و شست، نرم و گرد شده باشند.‏_در نگه داشتن ویولن، به دو تکیه گاه نیاز است. یکی ترقوه که نسبتا ثابت است و دیگری دست چپ که در حرکت یا آماده ی حرکت است.وزن سر که به آرامی روی زیرچانه ای قرار می گیرد از لفزیدن  ویولن روی ترقوه جلو گیری می کند.
‏_ راس شانه که در آن بازو به بدن می پیوندد،  نقشی به عنوان تکیه گاه ویولن ندارد و باید به آن اجازه داد به حالت آزاد باقی بماند.
_ویولن را بین چانه و ترقوه قرار دهید.هر دو بازو در کنارتان آویخته و رها باشند.به کمک وزن سر و کشش رو به عقب چانه بر زیرچانه ای ،از لفریدن ساز جلوگیرتی کنید.

  
    
‏ حتی در حالتی که ویولن، بین چانه و ترقوه آویخته است و سر آن کمی به طرف زمین قرار می گیرد، باز هم به نشانه تکیه نمی کند و شانه باید آزاد و رها باشد.
‏_در حالی که ویولن را که بین چانه و ترقوه نگه داشته اید، نرمی انگشت شست دست چپ را روی یک کناره ی دسته ی و ساز قرار دهید.ابتدای انگشت اول نیز، همان طور که در شکل دیده می شود، به کناره ی دیگر دسته می چسبد. سر ویولن را بالا ‏ببرید تا جایی که با زمین موازی شود. با جابجا کردن سر، چاته را با زاویه ی جدید ویولن هماهنگ کنید. یازو نرم، شانه آویزان و انگشتان گردشده باشند.
 
 
 
 
‏_درهنگامی که ویولن را نگه داشته اید، ساعد دست چپ را طوری بچرخانید که در نتیجه ی آن مچ به بالای دسته ی ساز بیاید. مفصل انگشت اول از دسته دور و انگشت چهارم به دسته نزدیک شود، بدون آنکه شکل و تماس انگشت شست تغییر کند. تنها دراین حالت می توان، همه ی انگشتان  از جمله  انگشت چهارم را به صورت گرد و خمیده برای تماس با گریف روی سیم هاآماده تگه داشت.

 
_با استفاده از دست چپ به عنوان تکیه گاه دوم، از فشار سر بر روی زیر چانه ای کم کنید. دراین حالت، تنها وزن سر روی زیرچانه ای قرار می گیرد.
_ با تامین دو تکیه گاه، سر ویولن را به پایین قرار نمی گیرد.
_انگشت شست در هیچ شرایطی به دسته ی سار فشرده نمی شود و تنها به آن تکیه می کند. گیر کردن انگشت شست به دسته، مانع آزادی حرکت انگشتان دیگر می شود و تغییر پوزیسیون را با مشکل روبرو می کند.
‏_ مچ به داخل خم نمی شود. انگشتان در هر شرایطی نرم و گر‏د و خمیده اند و شانه آزاد است.

نرمش های دست چپ
‏_ویولن را آن طور که پیش از آن گفته شد، نگه دار ید.انگشتان بالای گریف هستند بدون اینکه با سیم ها تماس پیدا کنند. اکنون بند بالا یی انگشت شست را از یک طرف به طرف دیگر حرکت دهید.مانند آنچه در دیده  می شود، خم کردن شست ،دسته ی ساز را په راست و صاف کردن شست، دسته ی ساز را به چپ هد ایت می کند. بازو، مچ دست و قسمت پایین شست، بی حرکت و
نرم هستند.
 
    
‏_در حالی که موقعیت ساز ثابت است، آرنج را به سمت چپ ببرید، تا جایی که نقاط  تکیه ی دست چپ با دسته ی ساز تغییر نکند. انگشتان از گریف دور می شوند و شست صاف خواهد بود.آرنج را به حالت اول بر گردانید تا شست هم به حالت اول برگردد.


‏_ انگشت شست را صاف کنید تا ویون رابا خود به بالا ببرد. سپس شست را کمی رهاکنید تا ویولن در اثر وزن خود، پایین بیاید.


_ انگشتان به  یکدیگر تکیه نمی کنند. جدا بودن انگشتان از هم ، آنها  قادر می سازد، مستقل از یکدیگر عمل کنند.
‏_ در نگه داشتن ویولن، هر قدر مفصل انگشت شست دست چپ، انعطاف پذیر تر باشد، آرنح دست چپ ساده تر حرکت خواهند کرد.
_ تمرین های زیر بر اساس سه فرم فشار انگشتان بر دسته ی ساز نوشته ننده أست:
‏ (A) : رو در رو، مانند وقتی که فشار تقریبا به طور عمود بر دسته وارد می شود، که نیروی مقا وم نیز در همین راستا ایجاد خواهد شد ( B ) : افقی، در راستای سیم ها و دسته ی ویولن و ( C‏) : عرضی، عمود بر  راستای سیم ها و دسته ی ویولن، مانند آنچه ییتزیکیاتوی دست چ را ایجاد می کند.


‏_ساده ترین انگشت برای آغاز همه تمرین ها و نرمش های اولیه ، انگشت دوم است. پس از آن، به ترتیب، انگشت های سوم، چهارم و اول بر روی سیم قرار می گیرند.
‏_ انگشتان به حالت گرد و خمیده روی دسته ی ساز قرار می گیرند.هیچ  کدام از مفصل های انگشتان دست، به بیرون خم نمی شوند یا صاف نمی مانند. سر انگشتان، مانند چکش روی سیم ها قرار خواهند گرفت. چنان  که در شکل ها دیده می شود.

  
- در قرار گرفتن انگشتان  روی سیم ها ، سیم از وسط نرمی انگشتان دست عبور می کند. یعنی، نیمی از قسمت نرم انگشت یک طرف سیم و نیم دیگر آن، در طرف دیگر سیم قرار می گیرد و دو طرف نرمی انگشت روی سیم، به یک اندازه با دسته تماس حاصل می کنند.
‏_ برای اطمینان از عمودی بودن فشار انگشت بر دسته ، ابتدا انگشت را، آرام ، روی سیم قرار دهید و پس از آن با زیاد کردن فشار انگشت، سیم را به دسته بچسبانید. در صورت اعمال فشار عمودی انگشتان ، سیم به یک طرف، کشیده یا رانده نخواهد شد.
 

-مهمترین اثر چرخش آرنج حرکت دادن انگشتان بر روی سیم های مختلف است.
‏-انگشتا نی که در تمرینی از آنها استغاده نمی شود، نرم و با فاصله از هم باقی می مانند، اجازه ندهید که انگشتان غیر فعال به انگشتان فعال تکیه کتند. این انگشتان باید در بالای سیم نزدیک به آن و همه تقریبا در یک سطح بمانند.
‏-در نوازندگی، انگشتی که از سیم جدا می شود، از آن دور نمی شود و نزدیک به سیم باقی می ماند.
‏-تمام انگشتان را به آرامی روی یک سیم قرار دهید. هر انگشت باید گرد و نرم و جدا از انگشت دیگر باشد. هر کدام از انگشتان را به نو بت بالا ببرید و از روی سیم بلند کنید بدون آنکه شکل قرارگرفتن انگشتان دیگر تغییر کند. تمرین را از انگشت اول تا انگشت چهارم، انجام دهید.مانند شکل زیر گاهی انگشت برداشته  شده را صاف کنید ولی بیشتر موارد اجازه دهید شکل خمیده اش را حفظ کند. سپس آن را به آرامی، روی سیم سر جایش برگردانید.دقت کنید که دست سفت نشود.
 

‏-تمرین بالا را بدون رعایت ترتیب انگشتان تکرار کنید. سپس بلند کردن همزمان دو انکشت را تمرین کنید.سپس از آن سه انگشت را در یک لحظه از روی دست بلند کنید.
‏-دو تمرین بالا را روی همه ی سیم ها انجام دهید.
-انگشتان را روی یک سیم قرار دهید.به نوبت هر یک از انگشتان را ازسیم مورد نظر بردارید و آن را روی سیم های کناری قرار دهید و به بالا و پایین بلغزانید. سیس این انگشت را به جای اول خودش برگردانید و تمرین را برای انگشت بعدی انجام دهید.این تمرین را میتوانید با برداشتن دو انگشت و لغزاندن آن ها روی سیم های دیگر تکرار کنید.همچنین می تو انید، دو انگشت برداشته شده را روی دو سیم مختلف قرار دهید و در دو جهت مخا لف هم بلغز انید.
-بعد از نگه داشتن ویولن به شیوه ی بالا انگشت دوم را روی یک سیم ( سیم لا ) قرار دهید. اکنون مچ را ار خود دور کنید و از خط راست معمول آن خارج کنید. یعنی با دست چپ، دسته ی ویولون را به سمت بیرون بکشید و سعی کنید که ساز را از خود دور کنید.زیر چانه ای میل دارد که از زیر چانه رها شود.این تمرین را در حالی که دسته ی ویولن را به سمت خود می کشید تکر ار کنید. مانند شکل های زیر.
    
-در حالی که ساز را نگه داشته اید، ابتدای انگشت دوم را که به دسته ی ویولن تکیه دارد به عقب بکشید و از خود دور کنید، همزمان شست را به جلو بفشار ید و به خود نزدیک کنید.عکس این حالت را نیز تمرین کنید یعنی شست را در جهت دور شدن از خود برانید و ابتدای انگشت اول را به سمت خود بکشید.مانند شکل های زیر.

              
-در انجام تمرین های بالا دقت کنید که در شیوه ی درست نگه داشتن ویولن، تغییری ایجاد نشود.
-ویولن را در وضعیت نواختن نگه دارید.انگشت دوم را روی سیم لا قرار داده و رو به پایبن فشار دهید.انگشت شست که به کناره ی دست تکیه کرده است در برابر این نیرو مقاومت خواهد کرد.مانند شکل نخست.اکنون ساعد دست را از خود دور کنید و به این ترتیب سعی کنید ویولن را از خود برانید.در حالی که ساعد میل دارد ساز را از شما دور کند، مچ را به سمت خود <بکشید و نیز از خود دور کنید.آنگونه که در شکل های دوم و سوم دیده می شود
.

-تمرین بالا را در حالی که ساعد را به سوی خود می کشید تکرار کنید یعنی ساعد را به سمت خود بکشید و در این حال مچ را به داخل و خارج هدایت کنید.مانند انچه در شکل های زیر دیده میشود.


آخرین تمرین های بالا با قرار گرفتن انگشت دوم روی سیم دوم صورت می گرفت که در آن ها ساعد یا آزاد بود و یا به دا خل و خارج رانده میشد.
-اکنون تمرین های بالا را با هر کدام از انگشتان چهارم، اول و سوم نیز رو ی سیم دوم تکرار کنید.
-دقت کنید که انگشتان به یکدیگر تکیه نکتد و از هم فاصله داشته باشند.
‏-تمرین های بالا را با هر چهار انگشت بر روی هر چهار سیم ثکرار کنید.
-تمرین های بالا رابا قرار دادن دو انکشت اول و دوم انگشتان دوم و سوم و نیز انگشتان سوم و چهارم بر روی هر چهار سیم تکرار کنید.
-تمرین های بالا را با قرار دادن دو انگشت نا متوالی اول و سوم، دوم و چهارم و اول و چهارم بر روی هر چهار سیم تکرار کنید شکل های زیر نمومه هایی ازین حالت است.
 

-تمرین های بالا را با قرار دادن  سه انگشت، بر روی هر چهار سیم تکرار کنید.انگشتان اول، دوم و سوم.انگشتان دوم، سوم و چهارم.انگشتان اول دوم و چهارم.انگشتان اول سوم و چهارم.شکل های زیر نمونه هایی ازین حالت است.

  
-پیتزیکاتوی دست چپ :سر یکی ار انگشتان را روی یک سیم قرار داده و فشار دهید.در حالی که سیم را به دسته چسبانده اید آنرا به کنار بکشید.پس از اینکه سیم را کمی از راستای خود خارج کردید آنرا رها کنید.سیم کشیده شده در زمان رها شدن به صدا در می آید.


‏تمرین های زیررا می توان پس از آشنایی با پتیزیکاتو به کار بست.
-انگشت اول را بر روی سیم سل دوم را بر روی سیم ر سوم را بر روی سیم لا و چهارم را بر روی سیم می قرار دهید به گونه ا که به هم نچسبیده با شند.به نوبت با هر کدام از انگشتان روی سیم مربو ط به خودش پیتزیکاتو یبزنید.انگشتان دیگر نرم و خمیده روی نت های خود قرار داشته باشند.
-تگشت اول را بر روی سیم می دوم را بر روی ، سیم لا سوم را بر روی سیم ر و چهارم را بر روی سیم سل، قرار دهید به گونه ای که به هم نچسییده باشند.برای اینکه انگشت چهارم حالت گرد شده و خمیده خود را از دست ندهد، آرنج را کمی به راست و مچ را کمی در جهت ساعتگرد بچرخانید.اکنون ماتند تمرین قبل با هر انگشت روی سیم مویوط به خودش پتزیکاتو بزنید.
-همه انگشتان را بر سیم می قرار دهید و سپس با هر انگشت به نوبت بر سیم های لا ر وسل پیتزیکاتو بزنید.
-همه انگشتان را بر سیم سل قرار دهید و سپس با هر انگشت به نوبت بر سیم های ر لا و می پیتزیکاتو بزنید.

برداشتی از کتاب
شش درس ویولن یهودی منوهین
 
علی کیانی_1386

 
 
نظرات بینندگان:
ناشناس
خیلی عالی بود
------------------------------------------------------------------------
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
-------------------------